Immanuelkerk Maastricht

RSIN/Fiscaalnummer: 818701869

Statutaire naam: Volle Evangelie Pinkstergemeente Immanuel
Naam bij Belastingdienst: CHRISTELIJKE GEMEENSCHAP PINKSTERGEMEENTE IMMANUEL

Contactgegevens
Postadres:
Straatnaam en nummer: Brusselseweg 500
Postcode en woonplaats: 6219NP Maastricht
Telefoonnummer: +31 43 35 40 433
E-mailadres: Gebruik a.u.b. ons contactformulier.
Website: www.immanuelkerk.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: Doelstelling algemeen

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site:
Hoofdlijnen beleidsplan

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur bestaat uit oudsten, en diakenen. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: https://www.immnuelkerk.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting:
 De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij verwachte inkomsten en de trend van de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de oudsten, diakenen of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Documenten:
Klik hier voor ons beleidsdocument 2021-2025

Klik hier voor het financieel overzicht

Wilt u meer informatie, dan kunt u dit via ons contactformulier aanvragen.

Informatie opvragen bij de belastingdienst. Vul hierbij het RSIN 818701869 inOpzoeken ANBI