Geschiedenis Pinkstergemeente Immanuel

Pinkstergemeente Immanuel Maastricht is in 1972 ontstaan uit Pinkstergemeente Hoensbroek.
Pinkstergemeente Hoensbroek is ontstaan in 1959. Het begon als een huisgemeente bestaande uit twee gezinnen, de familie Eisinga en de familie Den Hollander uit Treebeek.

Zij bezochten de Osborncampagnes in Den Haag en ervoeren daar de wondere werking van Gods kracht, door genezing en de vervulling met de Heilige Geest, geuit in het spreken in tongen. Ondersteund door Radio Ibra, die vanuit Zweden ook Nederlandstalige programma’s uitzond, is er contact ontstaan met Br. Brohede, een zendeling uit Zweden.
Hij heeft de huiskring een tijd ondersteund vanuit Friesland en later heeft Zr. Loes Bruintjes de groep verder geleid. In 1961 zijn, in een gehuurd zaaltje in het Jeugdhuis aan de Maanstraat te Treebeek, de eerste samenkomsten begonnen.
De groei heeft uiteindelijk geleid tot het ontstaan van de Pinkstergemeente Immanuel in Maastricht.
In 1968 kwam broeder Frans Keller van de bijbelschool uit Engeland naar Hoensbroek en werd in 1970 in Maastricht geplaatst als geestelijk medewerker.
Volle Evangelie Pinkstergemeente Immanuel Maastricht is ontstaan uit een kleine groep mensen die in de begin jaren ’70 de Pinkstergemeente Hoensbroek bezochten. Deze mensen woonden in Maastricht in de wijken Borgharen, Caberg en Malberg.

Er werd gestart met het houden van huissamenkomsten bij de familie Molensky in de Fons Olterdissenstraat nummer 78 in de wijk Caberg in Maastricht.

Van huissamenkomsten bij de familie Molensky werd overgegaan naar samenkomsten in de woning van familie Furrer in Borgharen. De samenkomsten werden daar een korte tijd (enkele weken) gehouden.

Vervolgens verhuisde de familie Furrer van Borgharen naar de Brusselseweg in de wijk Caberg en daarna naar de Mombersruwe op huisnummer 4a in de wijk Malberg.

De groep werd in eerste instantie voorgegaan door broeder Jöte Johanson uit Zweden. In 1972 werden de eerste statuten van Volle Evangelie Pinkstergemeente Immanuel Maastricht opgesteld. De gemeente werd op 6 maart 1973 officieel Ingeschreven als Kerkgenootschap bij het ministerie van Justitie onder nummer KG229.

In 1972 werd broeder Anolt van Luit ingezegend als voorganger van Pinkstergemeente Immanuel en in 1976 legde Arnolt van Luit zijn ambt van voorganger, vanwege ziekte, neer.
Van 1976 tot 1978 werd Pinkstergemeente Immanuel geleidt door Jan Furrer en Roelof Breidenbach. Beiden oudsten van Pinkstergemeente Immanuel Maastricht.

De huiskamer werd ingeruild voor het buurthuis “het Ruweel” in de wijk Malberg. Dit was op de locatie waar nu (2012) het nieuwe winkelcentrum van Malberg is gebouwd. De gemeente had bij oprichting 31 leden.

Op 17 juni 1979 was er een afscheidsdienst voor broeder Arnolt van Luit en broeder Jerzy Roman (destijds voorganger van Pinkstergemeente Hoensbroek) werd aangesteld als consultant voor Pinkstergemeente Immanuel Maastricht.

In 1978 werd broeder Cor den Hollander door Jan Verwoert, penningmeester van de Broederschap van Pinkstergemeenten in Nederland, aangesteld als voorganger. Cor den Hollander starte zijn werkzaamheden als voorganger echter in 1979. Daarvoor was broeder Cor den Hollander voorganger van Pinkstergemeente Bijlmermeer.

Aangezien het buurthuis het Ruweel voor allerlei seculiere gelegenheden gebruikt werd was het gebouw minder geschikt voor het houden van kerkdiensten. Een passende oplossing werd omstreeks 1979 gevonden in de lagere school “het Vendeleerke”. Dit was in de wijk Malberg aan het Vendelplein.

In 1980 werd -met het oog op de toekomstige aankoop van onroerend goed- een stichting opgericht en wel “Stichting Volle Evangelie Pinkstergemeente Immanuel”. Dit was nodig om eventuele toekomstige aankopen (onroerend goed) onder te brengen. De oprichtingsdatum van de stichting is 25 augustus 1980.

De groei zette door en op 12 juni 1981 werd de handtekening geplaatst onder het koopcontract voor de aankoop van ons eerste samenkomstgebouw aan de Brusselsestraat 107 in het centrum van Maastricht. Dit pand was voorheen een radio en televisie winkel (Bartels TV) en er was door een brand grote schade aan het interieur, vandaar de verkoop aan ons als kerk. De overdracht bij de notaris vond plaats op 30 juni 1981.

Kort na de overdracht bij de notaris gebeurde er een groot wonder in Maastricht.
Vermelding ervan vond plaats in het parakleet, het orgaan van de broederschap van Pinkstergemeenten in Nederland.

Artikel uit parakleet december 1981    12 KILO GOUD!!Dat was het gewicht aan edelmetaal met een waarde van bijna fl. 400.000,- waarmee de Pinkstergemeente Immanuel in Maastricht de gehele hypotheek en onkosten van hun nieuwe gebouw in één keer konden afbetalen.Een anonieme gever die pas was bekeerd kreeg van de Heer van al het goud en zilver de opdracht om een half miljoen gulden te geven voor het Koninkrijk Gods.
Toen hij hoorde van de geloofsstap en de ijver waarmee de Maastrichtse broeders en zusters onder leiding van hun voorganger br. C. Den Hollander bezig waren aan de behuizing van hun gemeente, vroeg deze broeder waar hij zijn goud moest afdragen. Met behulp van br. J. Verwoert die als zakelijk adviseur de gemeente bijstond, werd het goud naar de bank gebracht.
Groot was de verbazing van de direkteur, die niet wist hoe hij het had, toen verteld werd dat de hypotheek werd afgelost en dat God een God van wonderen was, ook op het financiële vlak.
De Broederschap is erg blij met deze voorspoedige gebeurtenis voor de gemeente in Maastricht. Er wordt hard gewerkt om met het kerstfeest in het nieuwe gebouw de diensten te houden. De officiële opening zal in het voorjaar geschieden.
Foto van het gebouw aan de Brusselsestraat 107 in Maastricht.

Het gebouw werd in orde gemaakt voor samenkomsten inclusief de kinderruimten. Ons eerste vaste doopvont werd onder het podium gemaakt. Gedurende enkele jaren had onze gemeente een evangelische boekwinkel aan de Brusselsestraat 107. De locatie in de binnenstad was hier zeer geschikt voor.

Foto’s van het gebouw aan de Brusselsestraat 107 in Maastricht.

Door de groei van de gemeente werd na enkele jaren ook dit pand te klein. In 1986 werd de voormalige Mythylschool aan de Brusselseweg aangekocht. Dit pand was (na verbouwing) geschikt voor onze groeiende gemeente, had genoeg parkeer capaciteit en genoeg oppervlakte voor een eventuele nieuwbouw.

Op 11 maart 1989 was de inzegening van Roelof Breidenbach en Elvira Breidenbach-Molensky als voorgangersechtpaar door H. N. van Amerom (voorzitter van de Broederschap van Pinkstergemeenten Nederland. BPG).

De gemeente bleef groeien en eind 1991 werd begonnen met de bouwplannen voor een nieuwe samenkomstzaal die op 29-04-1992 goedgekeurd werden door de welstandscommissie van de gemeente Maastricht.

De opdracht voor de bouw van de nieuwe samenkomst zaal werd ondertekend door Broeder R. Breidenbach (voorganger), broeder Hugo Appermans (secretaris) en broeder Jean Meijers (penningmeester).

Op 31 juli 1992 werd de bouwvergunning verleend voor de nieuwe zaal (400 personen) aan de Brusselseweg 500, 6219 NP Maastricht.

Foto’s van bouwwerkzaamheden van de nieuwe samenkomstzaal aan de Brusselseweg 500 in Maastricht.

Op zaterdag 2 april 1994 werd de nieuwe samenkomst zaal geopend door tante Door Furrer en oma Emma Molensky. Beiden waren vanaf de eerste dag in onze gemeente en ze waren samen met enkele anderen de pijlers van onze kerk.

Opening van de nieuwe samenkomstzaal aan de Brusselseweg 500 in Maastricht.

Op 3 februari 1996 overleed voorganger broeder Roelof Breidenbach en werd de gemeente na enkele weken zonder voorganger te zijn geweest verder geleidt door broeder Jerzy Roman die, inmiddels gepensioneerd voorganger, eerst als als adviseur en daarna als voorganger de gemeente onder zijn hoede nam.

Op 18 maart 2001 werd broeder Pascal Krysztofiak ingezegend als voorganger van Pinkstergemeente Immanuel Maastricht.
In 2005 beeindigde broeder Pascal Krysztofiak zijn voorgangersambt.

Pascal Krysztofiak
Van 10 maart 2006 tot 18 mei 2007 was broeder John Molensky interim voorganger van Pinkstergemeente Immanuel Maastricht.

Van 2008 tot medio 2014 heeft broeder Max Molensky als adviseur Pinkstergemeente Immanuel bijgestaan, waarbij hij broeder Pascal Krysztofiak (oudste) en het bestuur ondersteunde. Broeder Max Molensky is vanwege gezondheidsredenen moeten stoppen.

Pinkstergemeente Immanuel staat inmiddels bekend met de naam ”Immanuelkerk Maastricht”.

Voorgangers & leiders:

± 1969              Brohede (Zendelingsechtpaar uit Zweden)
± 1970              Göte Johanson (Voorganger Levend Water Hoensbroek & Maastricht)
1970-1974       Frans Keller (geestelijk medewerker)
1972-1976       Arnolt van Luit (1e Voorganger Maastricht)
1976-1978 Jan Furrer & Roelof Breidenbach (Beiden oudsten)
1978-1989      Cor den Hollander (Voorganger)
1989-1996      Roelof breidenbach (Voorganger)
1996-2001      Jerzy Roman (Adviseur – Voorganger)
2001-2005      Pascal Krysztofiak (Voorganger)
2006-2007     John Molensky (Interim voorganger)
2008-2014      Max Molensky (Adviseur)
2014-2018       Pascal Krysztofiak (Voorzitter bestuur)
2018-heden   Drs. Petrus Meijers (Voorzitter bestuur, Pastor)

Deze pagina zal afhankelijk van de aangeleverde gegevens regelmatig ge-update worden.
Laatste up-date: 23-11-2023